ROK 2024

Dodatok č. 1-2024 k VZN č. 7-2023

Dodatok č.1-2024 k VZN č. 9-2023

Návrh Dodatku č.1-2024 k VZN č. 9-2023

Návrh Dodatku č. 1-2024 k VZN č. 7-2023


ROK 2023

VZN 9-2023

VZN 8-2023 ostatné poplatky

VZN 7-2023 poplatky

VZN 6-2023

VZN 5-2023 dzn

VZN 4-2023 Košického samosprávneho kraja

VZN č. 4_2023 o činnostiach, ktorých vykonávania je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Vyšná Rybnica

VZN č. 3_2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 2_2023 o udržiavaní čistoty v obci a ochrana verejnej zelene

VZN č. 1_2023 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev


ROK 2022

VZN 1-2022

VZN 2-2022

VZN 3-2022

VZN č.4-2022

VZN 5-2022


ROK 2020

VZN 1-2020

VZN 2-2020

VZN 3-2020

VZN 4-2020


ROK 2019

VZN 1-2019

VZN 2-2019

VZN 3-2019

VZN 4-2019       príloha k VZN č.4/2019

VZN 5-2019


ROK 2018

VZN č.1-2018
VZN č.2-2018

ROK 2017

VZN č.1-2017
VZN č.2-2017
VZN č.3-2017

ROK 2016

 VZN č.1-2016
VZN č.2-2016
VZN č.3-2016

ROK 2015

ZN č.1/2015 
VZN č.2/2015 
VZN č.3/2015 

ROK 2014

VZN č.1-2014 plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu
VZN č.2-2014  o vylepovaní volebných plagátov
VZN č.3-2014 o podmienkach poskytovania dotácií
VZN č.4-2014 o daní z nehnuteľnosti
VZN č.5-2014 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva,dani za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie,miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatné miestne poplatky
VZN č.6-2014 ostatné poplatky
VZN č.7-2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

ROK 2012

ZN_1/2012 – zásobovanie pitnou vodou na obdobie krízovej situácie
VZN_2/2012 – o určení školského obvodu
VZN_3/2012 – o daniach z nehnuteľností
VZN_4/2012 – o dani za psa, užívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, miestny poplatok,  komunálne odpady, drobné stavebné odpady a ostatné miestne poplatky
VZN_5/2012 – o organizácii miestneho referenda
VZN_6/2012 – požiarný poriadok obce