Integrovaná územná stratégia KK 2022-2030

Integrovaná územná stratégia KK 2022-2030


Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu KK

Zmluvy

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Rámcová kúpna zmluva.

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Rámcová kúpna zmluva č. 510843.

Poistná zmluva – Úrazové poistenie.

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003554, názov projektu: Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby miestnej infraštruktúry, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y586

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vyšná Rybnica v roku 2024

Zmluva č. 324 0751 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o prenájme Domu smútku. 

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Prenájom nebytových priestorov KD.

Zmluva o prenájme Domu smútku. 

Úrazové poistenie – Poistná zmluva

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Dodatok č.2 k zmluve o zriadení SOU.

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o zájazde

Faktúry

Faktúry január 2024

Faktúry február 2024 

Faktúry marec 2024

Objednávky

Objednávky I.Q 2024