Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Vyšná Rybnica
Sídlo: Vyšná Rybnica 119, 072 41 Remetské Hámre
Štatutárny zástupca: Milan Exemberger – starosta obce
IČO: 00326003
DIČ: 2020752459
IČ DPH: nie je platca DPH
Tel.: +421 56 659 52 38
Fax: +421 56 698 13 50
E-mail: vysnarybnica@lekosonline.sk
Internetová stránka: https://www.vysnarybnica.sk/
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Milan Exemberger – starosta obce
Telefón: +421 905 710 470
Email: vysnarybnica@lekosonline.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Milan Exemberger – starosta obce
Telefón: +421 905 710 470
Email: vysnarybnica@lekosonline.sk


ROK 2021

  1. Výzva na predloženie ponuky – Zlepšenie prístupu MRK – zverejnené 08.03.2021

ROK 2020

  1. Výzva na predkladanie ponuky
  2. Obstaravanie parkovisko