Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuť  Stiahnuť 
OZNÁMENIE o výrube drevín /o obnove produkčných ovocných drevín/ rastúcich mimo lesných pozemkov ( výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody) Stiahnuť  Stiahnuť 
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuť