Čestne vyhlásenie a splnomocnenie                                                                                   Stiahnuť 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu                                                                                     Stiahnuť 

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt                                                                                       Stiahnuť 

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt                                                                           Stiahnuť 

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu                                                                                Stiahnuť 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu                                                                             Stiahnuť 

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov                                                                    Stiahnuť 

Žiadosť o vystavenie rodného, sobášneho , úmrtného listu                            Stiahnuť