VZN

VZN 3-2020

VZN 4-2020

———————————————————————————————————————————————————-

VZN 1-2019

VZN 2-2019

VZN 3-2019

VZN 4-2019       príloha k VZN č.4/2019

VZN 5-2019

———————————————————————————————————————————————————-

VZN č.1-2018
VZN č.2-2018

———————————————————————————————————————————————————-

VZN č.1-2017
VZN č.2-2017
VZN č.3-2017

 VZN č.1-2016
VZN č.2-2016
VZN č.3-2016

ZN č.1/2015 
VZN č.2/2015 
VZN č.3/2015 

VZN č.1-2014 plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu
VZN č.2-2014  o vylepovaní volebných plagátov
VZN č.3-2014 o podmienkach poskytovania dotácií
VZN č.4-2014 o daní z nehnuteľnosti
VZN č.5-2014 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva,dani za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie,miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatné miestne poplatky
VZN č.6-2014 ostatné poplatky
VZN č.7-2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

ZN_1/2012 – zásobovanie pitnou vodou na obdobie krízovej situácie
VZN_2/2012 – o určení školského obvodu
VZN_3/2012 – o daniach z nehnuteľností
VZN_4/2012 – o dani za psa, užívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, miestny poplatok,  komunálne odpady, drobné stavebné odpady a ostatné miestne poplatky
VZN_5/2012 – o organizácii miestneho referenda
VZN_6/2012 – požiarný poriadok obce

 

Comments are closed.